Opis wymagań - dla projektu na ocenę bardzo dobrą.

|
Andrzej Bąk
Kategoria:

shutterstock 26798119 large
PRZYKŁADOWY PROJEKT - na ocenę bdb
 - link

Pod powyższym linkiem znajdziesz przykładowy projekt strony, który mógłby zostać oceniony na ocenę bardzo dobrą. Projekt ten może jeszcze ewaluować w trakcie semestru i może pojawić się w nim jeszcze sporo zmian.  

Podstawowe różnice w porównaniu do wymagań dla projektu,  na ocenę db, to stworzenie szablonu strony, który będzie oparty nie na tabeli, ale na znacznikach "div".

 

 

 

 

Do projektu  strony na ocenę bdb musi również zostać dodana funkcjonalność polegająca na:

 1. Odczytywaniu i formatowaniu danych z bazy danych. Zwróć uwagę, że:
  • W przykładowym projekcie na ocenę bdb zaprezentowano kilka sposobów formatowania danych - tabelarycznych, oraz nietabelarycznych,
  • Zaprezentowano umiejętność odczytywania danych z bazy danych w taki sposób aby ograniczyć ilość wyświetlonych danych tylko do tych rekordów, które spełniają określone kryteria. Kryteria te nie są zdefiniowane trwale w zapytaniu, ale mogą być modyfikowane przez odpowiedni wybór ze strony użytkownika.
 2. Projekt musi korzystać z co najmniej z dwu-tabelowej bazy danych. Przedstawione dane muszą zostać przedstawione w ciekawy sposób. Ciekawy - to znaczy:
  • Dane będą odpowiednio sformatowane, w różnym ujęciu będą przedstawione na kilku podstronach serwisu,
  • Dane gromadzone w bazie będą różnego typu (tekstowe, daty, liczby, itp). Najlepiej tak zaprojektować serwis aby pokazać umiejętność wykorzystania różnych funkcji języka PHP, działających na danych różnego typu.
  • Jeden ze sposobów przedstawienia danych ma realizować zadania formularza i podformularza (analogia do bazy tworzonej w programie Access)
  • Jedna z podstron serwisu ma pełnić rolę raportu bazy danych - należy w takim raporcie dodać pola podsumowujące dane (analogia do bazy danych Access)
  • Jedna z podstron musi udostępniać możliwość wyboru danych spełniających równocześnie kilka kryteriów - np. zapytanie typu "Znajdź wszystkich klientów którzy pochodzą z Warszawy, są mężczyznami/kobietami i mają więcej niż 40 lat" itp.)
 3. Dodawaniu/usuwaniu nowych rekordów do bazy danych, 
 4. Aktualizowaniu już istniejących rekordów.
 5. Do realizacji zadań związanych z prezentacją danych pobieranych z bazy danych użyj tabeli charakterystycznej dla tematu, który realizowałeś - wybierz inną tabelę niż taką, która prezentuje dane osobowe. (tzn. inną niż np.: Klienci. Pracownicy, Sprzedawcy itp.)

 

Aby strona została oceniona na ocenę bardzo dobry -  musi zawierać wszystkie funkcjonalności niezbędne do ocenienia jej na ocenę db:

Zapoznaj się z wymaganiami na stronie.

 1. Do prezentacji działania serwisu należy założyć konto na wybranym darmowym serwisie hostingowym:
  • CBA.PL - darmowy hosting - stan na 1.03.2017 r.
  • Hostinger.pl - darmowy hosting - stan na 1.03.2017 r.
 2. Stworzona strona ma być estetyczna
 3. Nie musisz samodzielnie tworzyć treści wykorzystywanej na stronach, ale treść strony musi być związana z projektem bazy danych przygotowywanej w programie Access. Treść zawarta na stronie ma być "sensowna" - co oznacza że wszystkie strony serwisu mają być ze sobą związane tematycznie.  Tekst zamieszczany na stronie projektu może być kopią treści znalezionych w internecie.
 4. Projekt powinien zawierać stronę główną serwisu oraz co najmniej 6 podstron.
 5. Serwis powinien być zaprojektowany z wykorzystaniem szablonu, który zapewni jednolity wygląd poszczególnych stron. Szablon strony może zostać wykonany z wykorzystaniem tabel lub tzw. ramek (FRAMES), lub innych nowszych rozwiązań np. znaczników div.
 6. Jedna z podstron serwisu ma być jego opisem ze szczególnym wyszczególnieniem:
  • Technologii jakie zostały użyte do jej stworzenia,
  • Informacji czy wykorzystane arkusze CSS, skrypty PHP i inne rozwiązania zostały stworzone samodzielnie czy też wykorzystano rozwiązania znalezione w internecie.
  • Do projektu należy dołączyć kod "zaawansowanego" skryptu PHP (tylko takiego, który został napisany samodzielnie) wraz z opisem. Można to zrobić albo udostępniając na stronie dokument np *.doc; *.pdf  lub można wykorzystać specjalny skryp napisany w javascript - PRISM - który pozwala umieszczać dokumentację kodu HTMP, PHP, CSS bezpośrenio na stronie wraz z kolorowaniem kodu (stosowane rozwiązanie na tej stronie). 
 7. Strona NIE MOŻE być zbudowana w oparciu o jakikolwiek system CMS, ani tzw. frameworków np.: Bootstrap itp.
 8. Jedna z podstron serwisu musi łączyć się z bazą danych i pobierać dane z przykładowej tabeli. W tym celu:
  • należy utworzyć przykładową tabelę (przynajmniej jedną tabelę) - np. za pomocą PHPmyAdmin
  • utworzyć połączenie z bazą danych i co najmniej dwa zapytania do wybranej tabeli. Pierwsze zapytanie ma wyświetlić całą zawartość tabeli, drugie tylko wybrane wiersze zgodne z założonym celem. 
 9. W projekcie należy wykorzystać formularze, które mają mieć sensowne zastosowanie - wynikające z tematyki przygotowanego projektu.  Aby formularz "podniósł" ocenę do oceny "db" pozostała zawartość strony musi zostać oceniona co najmniej na ocene dst+
 10. Do strony musi zostać dodany nieco bardziej zaawansowany skrypt php (np. skrypt podobny do tego, który realizuje funkcje kalkulatora na przykładowej stronie na ocenę db/bdb),  lub kilka prostszych skryptów napisanych w języku php zwiększających jej funkcjonalność.
 11. Ocenie będą podlegały wszystkie aspekty funkcjonowania strony, w tym:
  • Efekt wizualny
  • Ilość, jakość i samodzielność przygotowania skryptów php
  • Wykorzystane technologie: HTML, CSS i dodatkowo należy wykorzystać skrypty napisane w języku  PHP
 12. W MOMENCIE WYSTAWIANIA OCENY KOŃCOWEJ ZA PROJEKT DOSTĘP DO OCENIANYCH STRON NIE MOŻE BYĆ ZABEZPIECZONY JAKIMKOLWIEK HASŁEM. (Na etapie tworzenia serwisu student może zabezpieczyć dostęp do treści hasłem - pod warunkiem umożliwienia dostępu do serwisu prowadzącemu zajęcia w celu oceny postępów pracy).

Zaadoptowanie gotowego skryptu znalezionego w internecie podnosi ocenę co najwyżej o pół stopnia. Samodzielne napisanie skryptu - w zależności od jego funkcjonalności - może podnieść ocenę projektu o jeden stopień. 

Przeglądnij przykładową stronę.  Strona ta mogłaby zostać oceniona maksymalnie na ocenę db+, a po uzupełnieniu treści, niektórych podstron i zadbaniu o szczegóły na ocenę bdb. 

Jeśli Twój projekt spełnia już wszystkie wymagania na ocenę db to dopracuj go o kilka dodatkowych funkcjonalności związanych z łączeniem projektu z bazą danych a zasłużysz na ocenę bdb.